Služba je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje.

Služba Sociálně terapeutické dílny (STD)

Identifikátor: 5563434

Služba je poskytována v prostorách:

 • Liberec: Nezvalova 662 Liberec 15
 • Spolkový dům Jablonec nad Nisou: Emílie Floriánové 1736/8 Jablonec nad Nisou 2
 • Eurocentrum Jablonec nad Nisou: Jiráskova č.p. 4898/9

 

Služba Sociálně terapeutické dílny má ve Fokusu Liberec nejdelší tradici.

 

Posláním služby STD

Služba sociálně terapeutické dílny Fokus Liberec usiluje formou pracovní rehabilitace o získání, obnovení, zdokonalení a zvýšení dovedností a schopností potřebných pro pracovní uplatnění osob s duševním onemocněním, a tím tak předchází jejich sociální izolaci a přispívá k sociálnímu začleňování.

 Cílová skupina služby STD

Lidé s duševním onemocněním, převážně s psychotickými symptomy (schizofrenie, bipolární porucha, smíšené typy psychóz, dlouhodobé deprese apod.), kteří jsou v důsledku svého onemocnění znevýhodněni na trhu práce a potřebují obnovit, nabýt nebo si udržet pracovní dovednosti a návyky.

Do cílové skupiny patří lidé ve věku od 16-ti do 64 let s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji. Služba je poskytována od úterý do pátku od 8 do 16 hodin.

Službu není možné poskytnout lidem, jejichž tělesné postižení nebo onemocnění je tak vážné, že neumožňuje nácvik pracovních činností v jednotlivých dílnách a provozech. Bezbariérově lze poskytnout službu Artedílna a kreativní ateliér v Liberci a Jablonci nad Nisou.

 Služba STD nabízí

 • Zácvik na chráněné místo v řemeslné dílně, jehož cílem je posilování pracovních dovedností a schopností uživatele v oblasti řemeslných dovedností. Uživateli umožní získat pravidelný režim, dále pracovní dovednosti a návyky k navrácení samostatností a sebejistoty, které jsou potřebné k získání pracovního místa na chráněném pracovišti. Přispívá k sociálnímu začleňování a pomáhá najít cestu do plnohodnotného života.
 • Podpora na chráněném pracovním místě v řemeslné dílně, která umožní uživateli lépe zvládnout zaměstnání na chráněných místech – podat přiměřený pracovní výkon, zvládnout pracovní tempo a komunikaci v pracovním týmu a s veřejností.
 • Artedílna a kreativní ateliér v Liberci a Jablonci nad Nisou (ARTE), který uživateli pomůže pracovat na jeho sebepoznání a seberozvoji, podpoří jej pomocí tvořivých činností ve skupině ve zvládání vlivu nemoci na jeho mezilidské vztahy, pomůžeme mu zlepšit jeho schopnosti soustředění, paměti a zvládání emocí – hněvu, strachu, neklidu.
 • Zácvik na chráněné kavárně (CHK) Floriánka v Jablonci n. Nisou, jejímž cílem je posilování pracovních dovedností a schopností uživatele v oblasti přípravy jídla, nápojů a obsluhy k získání pracovního místa na chráněné kavárně.
 • Podpora na chráněném pracovním místě v (CHK) Floriánka, která umožní uživateli lépe zvládnout zaměstnání na chráněných místech – podat přiměřený pracovní výkon, zvládnout pracovní tempo a komunikaci v pracovním týmu a s veřejností.
 • Smyslem programu Rukodělných činností je nabídnout a pomoci uživateli najít smysluplnou rukodělnou činnost, které se může věnovat i po ukončení služby. Součástí služby je i sociální začleňování formou návštěv muzeí, výstav, galerií apod. Uživatel je podporován pomocí rukodělných činností ve skupině ve zvládání vlivu nemoci na jeho mezilidské vztahy, ve zlepšení schopnosti soustředění, paměti, v rozvoji kreativity atd.

 Ve službě STD je uživatelům poskytováno základní sociální poradenství formou individuálních schůzek.

 Cíle služby STD

 • Podpora uživatele v jeho snaze nalézt a udržet si vhodnou činnost, která mu pomůže zůstat aktivní, dodá mu sebevědomí a pomůže zmírnit negativní dopad nemoci.
 • Podpora uživatele v rozvoji pracovních, sociálních, psychických a motorických dovedností, které umožňují uživateli nabýt nebo obnovit schopnosti a dovednosti pro budoucí pracovní uplatnění.
 • Rozvíjet a posilovat soběstačnost a samostatnost uživatele nácvikem a upevňováním uvedených dovedností.
 • Uživateli je poskytována taková míra podpory, která mu umožňuje využívat běžně dostupné zdroje a nevytváří si tak závislost na službě.

 Služba vychází z těchto obecných principů:

 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, společenských vztahů, trávení volného času apod…)
 • Individuální přístup respektující potřeby a volbu klienta
 • Práce s širším okolím klienta zejména s jeho rodinou
 • Informovanost klienta (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů, běžných veřejných službách apod…)
 • Respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými službami, soudy, institucemi apod…)
 • Respektování práv klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací
 • Respektování uživatelů služeb jako rovnoprávných partnerů
 • Komunitní přístup při poskytování služeb a komunitní práce

Celková kapacita služby: 31 uživatelů (17 uživatelů v Liberci a 14 v Jablonci nad Nisou).


 

 

 


Kontakt

Fokus Liberec-chráněná keramická dílna

Nezvalova 662, 460 15 Liberec 15


485 163 440, 724 870 057, 725 921 545
FOKUS Liberec o.p.s.

Fokus Liberec je nevládní nezisková obecně prospěšná společnost, která vznikla proto, aby utvářela co nejširší nabídku resocializačních a rehabilitačních služeb pro duševně nemocné občany, kteří vyžadují velmi specifický přístup. Jedná se o občany, kteří nehodlají pasivně čekat na pomoc, ale kteří se chtějí aktivně sami znovu zapojit do běžného života pomocí smysluplného pracovního procesu.

  Za tímto účelem sdružujeme jak odborníky (psychiatry, psychology, sociální pracovníky), tak i lidi se zkušeností duševní nemoci a jejich příbuzné.

  Obecně prospěšná společnost Fokus má za sebou mnoho let úspěšného fungování v komunitním službách, při poskytování psychosociální rehabilitace lidem s duševní poruchou (nejčastěji schizofrenií, nebo jiným typem psychózy).

 hlavní webové stránky